News : staf pengajar

Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag

September 7, 2015
Profil Nama             : Dr. Hj. Akif Khilmiyah, M.Ag....

Dr. Nawari Ismail, M.Ag

Agustus 31, 2015
Profil Nama             : Dr. H. Nawari Ismail, M.Ag. NIP                : 113 008 Prodi.            ...